UUP dump

輕鬆地從 Windows Update 伺服器下載 UUP 檔案。

  快速選項

版本類型 說明 架構
最新公開發行組建 供一般使用者下載的最新更新組建。
最新發行預覽組建 預覽下個發行版本的穩定組建。
適合想嘗鮮的使用者。
最新 Beta 版通道組建 包含了大部分即將推出的功能的穩定組建。
適合想提早熟悉新功能的使用者。
最新 Dev 版通道組建 有點不穩定,包含了最新功能。
適合非常了解電腦操作的使用者。

  新加入的組建

組建 架構 加入日期 更新 ID
Feature update to Windows 10, version 21H2 (19044.1739) arm64arm642022-05-24 01:09:12 CSTaf21cf96-ded3-48a0-a112-1f391f47ae56
Feature update to Windows 10, version 21H2 (19044.1739) x86x862022-05-24 01:09:04 CST6f7e2bd3-4526-46be-afe9-a5f8a9b9e9d4
Feature update to Windows 10, version 21H1 (19043.1739) arm64arm642022-05-24 01:08:41 CST86ff08ed-c075-40ad-a811-f3f596ce8bd4
Feature update to Windows 10, version 21H1 (19043.1739) x86x862022-05-24 01:08:27 CST5a0fb7aa-577c-4cef-8ec9-b897fe9ec7ad
Feature update to Windows 10, version 21H1 (19043.1739) amd64x642022-05-24 01:07:35 CSTa6f23037-48e3-4aa1-beac-f05d8e57e21f
Feature update to Windows 10, version 21H2 (19044.1739) amd64x642022-05-24 01:07:09 CST861425ff-a6f7-415d-8166-7763f98e658c
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1739) arm64arm642022-05-24 01:06:56 CST1f03ebff-35cf-41f2-bd87-48e04889b9fe
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1739) x86x862022-05-24 01:06:46 CSTc18a6e1b-3248-4b6e-b058-d7e91445f949
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1739) amd64x642022-05-24 01:06:39 CST14a9b946-e2b7-4839-92ae-4d55281bd4a9
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1739) arm64arm642022-05-24 01:06:20 CSTe789871e-7187-4e0c-ab77-1d362bd680a2
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1739) x86x862022-05-24 01:06:08 CST477dd423-6603-4fdb-9dee-e5822049a226
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1739) amd64x642022-05-24 01:05:58 CSTdcbdf302-2db2-4e58-996d-75649cfc9a9e
Cumulative Update for Windows 11 (22000.706) arm64arm642022-05-22 18:15:47 CSTb58613e9-ddd6-415f-a92d-645f1db1b29d
Cumulative Update for Windows 11 (22000.706) amd64x642022-05-22 17:46:51 CSTa12df455-82cc-4523-a3a5-f806a092321e
Cumulative Update for Windows Server Insider Preview (10.0.25120.1010) amd64x642022-05-21 01:00:39 CSTff3a4139-c2e9-4d07-8f37-a32e03bda87d