UUP dump

轻松地从 Windows 更新服务器下载 UUP 文件。

  快速选项

发布类型 描述 体系结构
公开发布的最新内部版本 最新用于普通用户的更新版本。
最新发布预览通道版本 预览下一个发行版本,可靠性更好。
是试用即将发布版本的理想选择。
最新 Beta 通道版本 具有最新可用功能的内部版本,运行较为可靠。
适合早期采用者。
最新 Dev 通道版本 具有最新功能的内部版本,运行可能不稳定。
适合高度技术性用户。

  新增内部版本

内部版本 体系结构 添加日期 更新 ID
Feature update to Windows 10, version 21H2 (19044.1739) arm64arm642022-05-24 01:09:12 CSTaf21cf96-ded3-48a0-a112-1f391f47ae56
Feature update to Windows 10, version 21H2 (19044.1739) x86x862022-05-24 01:09:04 CST6f7e2bd3-4526-46be-afe9-a5f8a9b9e9d4
Feature update to Windows 10, version 21H1 (19043.1739) arm64arm642022-05-24 01:08:41 CST86ff08ed-c075-40ad-a811-f3f596ce8bd4
Feature update to Windows 10, version 21H1 (19043.1739) x86x862022-05-24 01:08:27 CST5a0fb7aa-577c-4cef-8ec9-b897fe9ec7ad
Feature update to Windows 10, version 21H1 (19043.1739) amd64x642022-05-24 01:07:35 CSTa6f23037-48e3-4aa1-beac-f05d8e57e21f
Feature update to Windows 10, version 21H2 (19044.1739) amd64x642022-05-24 01:07:09 CST861425ff-a6f7-415d-8166-7763f98e658c
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1739) arm64arm642022-05-24 01:06:56 CST1f03ebff-35cf-41f2-bd87-48e04889b9fe
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1739) x86x862022-05-24 01:06:46 CSTc18a6e1b-3248-4b6e-b058-d7e91445f949
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1739) amd64x642022-05-24 01:06:39 CST14a9b946-e2b7-4839-92ae-4d55281bd4a9
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1739) arm64arm642022-05-24 01:06:20 CSTe789871e-7187-4e0c-ab77-1d362bd680a2
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1739) x86x862022-05-24 01:06:08 CST477dd423-6603-4fdb-9dee-e5822049a226
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1739) amd64x642022-05-24 01:05:58 CSTdcbdf302-2db2-4e58-996d-75649cfc9a9e
Cumulative Update for Windows 11 (22000.706) arm64arm642022-05-22 18:15:47 CSTb58613e9-ddd6-415f-a92d-645f1db1b29d
Cumulative Update for Windows 11 (22000.706) amd64x642022-05-22 17:46:51 CSTa12df455-82cc-4523-a3a5-f806a092321e
Cumulative Update for Windows Server Insider Preview (10.0.25120.1010) amd64x642022-05-21 01:00:39 CSTff3a4139-c2e9-4d07-8f37-a32e03bda87d