UUP dump

轻松地从 Windows 更新服务器下载 UUP 文件。

  快速选项

发布类型 描述 体系结构
公开发布的最新内部版本 最新用于普通用户的更新版本。
最新发布预览通道版本 预览下一个发行版本,可靠性更好。
是试用即将发布版本的理想选择。
最新 Beta 通道版本 具有最新可用功能的内部版本,运行较为可靠。
适合早期采用者。
最新 Dev 通道版本 具有最新功能的内部版本,运行可能不稳定。
适合高度技术性用户。

  新增内部版本

内部版本 体系结构 添加日期 更新 ID
Windows 10 Insider Preview 19100.1023 (vb_release_svc_team_flight) amd64x642021-06-17 01:47:19 CSTcb9a18fe-485d-4b57-92b6-85a398725c3e
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (1809) (17763.2028) amd64x642021-06-16 07:41:54 CSTd9141eaf-79e6-48ff-a3a2-05212cec857b
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1909 (18363.1645) amd64x642021-06-16 06:00:11 CST2992afed-23e4-42ee-8a12-e5307a88122c
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1909 (18363.1645) arm64arm642021-06-16 06:00:11 CST8836493a-5f91-49bd-b422-c95ff255bc49
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1909 (18363.1645) x86x862021-06-16 06:00:10 CSTb9959eea-36ca-4fba-b4a0-47391e9b1141
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1809 (17763.2028) amd64x642021-06-16 05:59:22 CST950139ab-afa3-4de5-9194-49798c2657bb
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1809 (17763.2028) arm64arm642021-06-16 05:59:22 CST04986bff-f7d2-49ef-9e45-6f151ded0705
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1809 (17763.2028) x86x862021-06-16 05:59:22 CST7bcd000a-7f40-4e3d-bc08-b544602259bd
Windows 10 Insider Preview 10.0.21390.2025 (co_release) amd64x642021-06-15 01:01:02 CST2267b7bd-a2cd-44ae-b235-9dd8953c05ce
Windows 10 Insider Preview 10.0.21390.2025 (co_release) arm64arm642021-06-15 01:01:02 CST7811e991-621e-4b0c-a066-ee0d4b53eacf
Windows 10 Insider Preview 10.0.21390.2025 (co_release) x86x862021-06-15 01:01:00 CSTf177d0f0-e44e-49aa-a5e9-ee258d05f245
Windows 10 Insider Preview 19100.1021 (vb_release_svc_team_flight) amd64x642021-06-13 22:56:03 CSTc9d0ea4a-6874-45f7-bb63-929e48742785
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.1055) amd64x642021-06-12 11:03:33 CSTf17af2c8-16d2-4575-a807-0efdbc012ced
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.1055) x86x862021-06-12 11:03:33 CSTa82941e1-6baa-41fe-8b52-32db4a7866d2
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.1055) arm64arm642021-06-12 11:03:32 CST792c0dd2-605c-4699-95c9-1b91e9fb091f