UUP dump

輕鬆地從 Windows Update 伺服器下載 UUP 檔案。

  快速選項

版本類型 說明 架構
最新公開發行組建 供一般使用者下載的最新更新組建。
最新發行預覽組建 預覽下個發行版本的穩定組建。
適合想嘗鮮的使用者。
最新 Beta 版通道組建 包含了大部分即將推出的功能的穩定組建。
適合想提早熟悉新功能的使用者。
最新 Dev 版通道組建 有點不穩定,包含了最新功能。
適合非常了解電腦操作的使用者。

  新加入的組建

組建 架構 加入日期 更新 ID
Windows 11 Insider Preview 25120.1000 (rs_prerelease) amd64x642022-05-19 05:00:18 CST9e91329b-2cf3-48ae-a818-fded427f8216
Windows 11 Insider Preview 25120.1000 (rs_prerelease) arm64arm642022-05-19 05:00:16 CST77cac658-1bad-4b22-b71e-072ffc40f1d7
Cumulative Update for Windows 10 Version 21H1 (19043.1706) amd64x642022-05-13 11:54:02 CST6ba04ca4-267e-475b-a4b3-ffbceeda19e3
Cumulative Update for Windows 10 Version 21H1 (19043.1706) x86x862022-05-13 11:54:02 CSTfdc941f6-e8a4-4588-ae25-e293185a5062
Cumulative Update for Windows 10 Version 21H1 (19043.1706) arm64arm642022-05-13 11:54:01 CSTb2a24630-5807-429f-83e7-bdd8d4d13a27
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1706) amd64x642022-05-13 11:53:55 CSTa92a2059-58b1-4db8-a692-bc62105434b0
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1706) x86x862022-05-13 11:53:55 CST0b317729-0b26-4f80-b6b0-1b5ab4ee3c83
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1706) arm64arm642022-05-13 11:53:54 CST562536a9-c086-4e7e-875a-7a48edaa65f7
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1737) arm64arm642022-05-13 03:29:18 CST81637544-d1ab-4fc5-8875-6b776d3e101b
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1737) x86x862022-05-13 03:28:55 CST5df75680-395a-45fb-a388-f0910e0c3bbc
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1737) arm64arm642022-05-13 03:28:34 CST6d187d7c-9642-4680-a369-721467c2d1b7
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1737) amd64x642022-05-13 02:58:57 CST9337a823-35a1-4f8d-aa67-ebcbc71eea85
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1737) amd64x642022-05-13 02:57:18 CST3cbffe5b-6056-46ea-b820-fff75c0e1913
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1737) x86x862022-05-13 02:50:49 CST5491142f-f80d-47a9-81ae-80d2184915f4
Feature update to Windows 10, version 21H2 (19044.1737) amd64x642022-05-13 01:00:12 CST77739130-0195-44b1-96d0-570e4c40ec11