UUP dump

輕鬆地從 Windows Update 伺服器下載 UUP 檔案。

  快速選項

版本類型 說明 架構
最新公開發行組建 供一般使用者下載的最新更新組建。
最新發行預覽組建 預覽下個發行版本的穩定組建。
適合想嘗鮮的使用者。
最新 Beta 版通道組建 包含了大部分即將推出的功能的穩定組建。
適合想提早熟悉新功能的使用者。
最新 Dev 版通道組建 有點不穩定,包含了最新功能。
適合非常了解電腦操作的使用者。

  新加入的組建

組建 架構 加入日期 更新 ID
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1503) arm64arm642022-01-26 18:42:48 CST1c92e90d-91ab-4061-99c9-74ba8b11705a
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1503) x86x862022-01-26 18:42:41 CST1c9fa090-4676-4294-8daa-4de7d29aec17
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1503) amd64x642022-01-26 18:42:30 CSTa6348eec-cc9a-4459-befd-fd4aa4a27250
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1503) arm64arm642022-01-26 18:41:58 CST487e123b-6c28-4cfc-8322-537cb38c4317
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1503) x86x862022-01-26 18:41:51 CSTbdc73e8b-18bf-4652-bc28-62a30c20a2a4
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1503) amd64x642022-01-26 18:41:39 CST3c6d929a-4ebc-4297-8a44-58d4784b4fe2
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1503) x86x862022-01-26 18:40:17 CST8e5d28be-2151-4d6b-9d4f-480152569a26
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1503) amd64x642022-01-26 18:40:04 CST85127944-3b57-43b7-8551-953d9e39b572
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1503) arm64arm642022-01-26 18:39:55 CSTa56b4699-0261-4807-aee1-32039d63a06a
Cumulative Update for Windows 11 (22000.469) arm64arm642022-01-26 18:39:16 CSTf8563f3b-641e-4402-9188-fef505305f8d
Cumulative Update for Windows 11 (22000.469) amd64x642022-01-26 18:39:08 CST8e32f51e-5dcf-4557-9302-4782c68b7f81
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (1809) (17763.2510) amd64x642022-01-26 18:38:28 CST610d6b0b-f3cc-41b7-8a90-aa7d96e2f130
Upgrade to Windows 11 (22000.469) arm64arm642022-01-26 06:03:21 CSTc379460c-ba87-4bfd-90f1-0f895afd004e
Upgrade to Windows 11 (22000.469) amd64x642022-01-26 06:02:59 CST22b57249-65f4-4ea6-a64b-7c642f03c0d0
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1503) arm64arm642022-01-26 06:02:56 CST3abc4d77-4780-462f-9f38-d6e2b6c59eb5