UUP dump

輕鬆地從 Windows Update 伺服器下載 UUP 檔案。

  快速選項

版本類型 說明 架構
最新公開發行組建 供一般使用者下載的最新更新組建。
最新發行預覽組建 預覽下個發行版本的穩定組建。
適合想嘗鮮的使用者。
最新 Beta 版通道組建 包含了大部分即將推出的功能的穩定組建。
適合想提早熟悉新功能的使用者。
最新 Dev 版通道組建 有點不穩定,包含了最新功能。
適合非常了解電腦操作的使用者。

  新加入的組建

組建 架構 加入日期 更新 ID
Windows 11 Insider Preview 25151.1000 (rs_prerelease) amd64x642022-06-30 01:00:21 CST50487cc7-f431-48b6-ab6f-fd9c90d5d100
Windows 11 Insider Preview 25151.1000 (rs_prerelease) arm64arm642022-06-30 01:00:18 CST687247aa-22da-4959-b3c3-1f402b2bf1cc
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) arm64arm642022-06-29 05:05:06 CST4c31cf18-be88-40d2-b76f-3819c7c39a64
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) x86x862022-06-29 05:04:52 CST420279f1-0007-4bf1-b0ae-d6f453779bb0
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) amd64x642022-06-29 05:04:43 CSTf29d0e16-8953-4932-9c6d-a2ad6f9d80ab
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1806) amd64x642022-06-29 05:04:34 CST83ecd82c-37be-4b28-bb2d-144e4fe19c49
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1806) x86x862022-06-29 05:04:26 CST45872f06-fd00-4aa2-a7a0-4f9005f6e6ab
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1806) arm64arm642022-06-29 05:04:20 CST0430a820-f7e1-4d2c-bd40-6b17ca894821
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1806) amd64x642022-06-29 05:03:56 CST5e168052-f67c-4480-96e8-501a175c7da2
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1806) arm64arm642022-06-29 05:03:56 CST0268c1a8-0b8d-4d17-a013-1ac0a6c02c05
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1806) arm64arm642022-06-29 05:03:15 CSTfbaaaec2-c6d6-4174-9600-c7f735a73f85
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1806) amd64x642022-06-29 05:03:05 CSTc77e8555-093b-4ddb-a08e-0fb640965246
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1806) x86x862022-06-29 05:02:55 CST828032f8-fc7e-40b4-bff3-d2e1baf995ae
Cumulative Update for Windows Server Insider Preview (10.0.25145.1011) amd64x642022-06-25 01:00:45 CST8c2b8d7d-385b-43f2-98e4-3e3b4d710eb9
Cumulative Update for Windows Server Insider Preview (10.0.25145.1011) arm64arm642022-06-25 01:00:45 CST141e0f9e-5076-4baf-8ba0-d312c05fe2b0